نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیئت مدیره
 |   |  يکشنبه 30 تير 1398 06:51:20
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

صورتجلسه نهمین جلسه هیأت مدیره مورخه 94/11/17 جلسه در ساعت 16 آغاز گردید و در ابتدای جلسه ریاست سازمان در خصوص برگزاری مجمع عمومی اخیر صحبت کردن...

[ادامه مطلب...]

طبق مصوبه جلسه قبل هیأت مدیره در خصوص ضرورت تدوین چشم انداز سازمان توسط هیأت رئیسه، در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی ریاست سازمان در خصوص اقدامات انجام ...

[ادامه مطلب...]

  در ابتدا آقای دکتر مرادی رئیس سازمان بر لزوم وجود آیین نامه هیأت مدیره تأکید کردند تا کلیه جلسات بر اساس نیازها و اولویت های سازمان برگزار گرد...

[ادامه مطلب...]

ششمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 94/10/20 رأس ساعت 16 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید. 1-مقرر گردید اعضاء هیأت مدیره حداکثر تا روز چهارش...

[ادامه مطلب...]

  پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ 94/10/16 رأس ساعت 16 برگزار گردید. 1-مقرر گردید اعضای هیأت مدیره ذیل در خصوص امکان اجاره مکان جدید و ...

[ادامه مطلب...]

اولین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/9/7 رأس ساعت 16:30 در محل سازمان برگزار گردید، پایان جلسه ساع...

[ادامه مطلب...]

چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی در ساعت 16 مورخه 94/10/5تشکیل گردید. 1-مقرر شد ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور بازرسان ، هیأت رئیسه سازمان...

[ادامه مطلب...]

سومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی در ساعت 19 مورخه 94/9/28تشکیل گردید: 1-با توجه به ابهام در خصوص خزانه دار مقرر گردید رأی گیری مجدد صورت گیرد...

[ادامه مطلب...]

دومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه در تاریخ 94/9/14 رأس ساعت 19 برگزار گردید. اعضای گروه بر همدلی در جلسات تأکید کردند و مصوبات ...

[ادامه مطلب...]

دومین جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در تاریخ 94/9/26 در محل سازمان برگزار گردید و موارد زیر مطرح گردید: ساعت شروع جلسه 10صبح 1...

[ادامه مطلب...]

اولین جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی کرمانشاه در تاریخ 94/9/12 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل گردید و موارد ذیل مطرح شد: در ابتدای جلسه بنا به د...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوچهاردهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، در روز شنبه 94/8/16 رأس ساعت 16/30 در محل سازمان برگزارگردید و موارد ذیل مطرح ...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوسیزدهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/7/25 رأس ساعت 16/30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدو یازدهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/7/11 رأس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-...

[ادامه مطلب...]

جلسه پنجاه و دوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/8/9 رأس ساعت 17 برگزار گردید و موارد ذیل مطرح گردید: 1-با توجه ب...

[ادامه مطلب...]

جلسه پنجاه و یکم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/7/9 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-درخو...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و نهم هیئت رئیسه سازمان در روز شنبه 94/6/14 رأس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-در خصوص درخواست آقای علی باولینی مالک ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیئت رئیسه سازمان در تاریخ 94/6/5 رأس ساعت 10 صبح در محل سازمان تشکیل شد و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-بحث بیمه در خصوص ب...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و ششم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/5/15 رأس ساعت 10 صبح برگزار و موارد ذیل مطرح گردید: 1-با توجه به شرایط فعلی ک...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و چهارم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/4/11 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه چهل و سوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/4/4 رأس ساعت 10.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل م...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوهشتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/31 راس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-درخ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدوهفتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/24 راًس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گرد...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدوششم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/17 راس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوپنجم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/5/10 رآس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید قرارداد...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدو سوم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/4/13 رأس ساعت 19 با دستور کار ذیل برگزار گردید: 1-تصمیم گیری در خصوص م...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدو دوم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/3/23 رأس ساعت 16.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گر...

[ادامه مطلب...]

  جلسه چهل و دوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/3/21 رأس ساعت 8.30 صبح در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و یکم هيئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه ۹۴/۳/۷ رأس ساعت ۱۰ در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید. ۱-  درخواست ...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهلم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/2/31 رأس ساعت 10 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید مطابق مب...

[ادامه مطلب...]

  جلسه سی و نهم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان  در روز پنج شنبه 94/2/24 رأس ساعت 10/30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/2/19 رأس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-نامه شورای مرکزی نظام...

[ادامه مطلب...]

جلسه سی وهشتم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/2/17 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-در خصوص بند ...

[ادامه مطلب...]

جلسه سی و هفتم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/2/10 رأس ساعت 10.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید ...

[ادامه مطلب...]

جلسه سی و ششم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان  در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید:   1- مقرر شد برای انجام سیستم ارجاع، امور...

[ادامه مطلب...]

جلسه سی و پنجم هيأت رئيسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز یکشنبه ۹۴/۱/۳۰ رأس ساعت ۱۲ در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر شد...

[ادامه مطلب...]

جلسه نود و نهم هیاًت مدیره سازمان در روز شنبه ۹۴/۲/۵ راًس ساعت ۱۶:۳۰ در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید مجمع هم اندیشی با حضور ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود وهشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/1/29 رآس ساعت 16.30 در محل سازمان تشکیل گردید و...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز شنبه 94/1/22راس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/1/15 راس ساعت 16:30 در محل سازمان تشکیل و موارد...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و پنجم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه  93/12/16 راس ساعت 16:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مط...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و چهارم هیات مدیره در روز شنبه 93/12/9 راس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید : 1-در خصوص پروژه تعاونی م...

[ادامه مطلب...]

بسمه تعالی جلسه سی و دوم  هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 93/11/30 راس ساعت 9:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گرد...

[ادامه مطلب...]

بسمه تعالی جلسه سی و یکم هیات رئیسه سازمان نظام مهندس ساختمان در روز پنج شنبه 93/11/23 راس ساعت 9:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید : 1-...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه سی ام هیات رئیسه سازمان نظام  مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 93/11/16راس ساعت 9:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و سوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 11/11/93 راس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید :...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه بیست و نهم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 9/11/93 راس ساعت 12 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گرد...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه نود و دوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 93/11/4راس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید : ...

[ادامه مطلب...]

بسمه تعالی جلسه بیست و هشتم هیات رئیسه سازمان در روز پنج شنبه 93/10/25راس ساعت 9:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید : 1=درخواست آقای مصطف...

[ادامه مطلب...]

بسمه تعالی جلسه نود و یکم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 20/10/93  راس ساعت 16:30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید ...

[ادامه مطلب...]

صفحه 3 از 4ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  بعدی   انتها   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content