نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه خبرنگار سایت | نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 14 تير 1399 00:37:11
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

Entries for 'خبرنگار سایت'

دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه مورخ 94/12/6 ساعت 9 صبح برگزار گردید. 1-مقرر گردید میزان پاداش کارکنان ساعتی با توجه به نظرهیأت مدیره پرداخت شود. 2-مقرر گ...

[ادامه مطلب...]

  پیرو دعوت از هیأت رئیسه قبلی و فعلی مجریان و هیأت مدیره سازمان، جلسه هیأت رئیسه با مشارکت فعال آنان در 94/11/29 ساعت 12 تشکیل گردید. مباحث گون...

[ادامه مطلب...]

  دوازدهمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 94/12/1 ساعت 16 برگزار گردید. 1-در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی ریاست سازمان از برگزاری منظم و خوب آزمون نظ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت رئیسه سازمان مورخ 94/11/20 رأس ساعت 10 صبح برگزار گردید: 1-تفاهم نامه سه جانبه نظارت انشعابات برق: بازگشت به تفاهم نامه سه جانبه وزارت نیر...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی توضیحاتی در خصوص مصوبات قبلی، آیین نامه های در دست اقدام و لزوم تدوین آیین نامه های معاملات ارائه دادند در ادامه موارد ...

[ادامه مطلب...]

صورتجلسه دهمین جلسه هیأت مدیره مورخه 94/11/18 جلسه فوق العاده هیأت مدیره در ساعت 16 آغاز گردید و مباحث زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 1-در ابتدا...

[ادامه مطلب...]

صورتجلسه نهمین جلسه هیأت مدیره مورخه 94/11/17 جلسه در ساعت 16 آغاز گردید و در ابتدای جلسه ریاست سازمان در خصوص برگزاری مجمع عمومی اخیر صحبت کردن...

[ادامه مطلب...]

  در ابتدا آقای دکتر مرادی رئیس سازمان بر لزوم وجود آیین نامه هیأت مدیره تأکید کردند تا کلیه جلسات بر اساس نیازها و اولویت های سازمان برگزار گرد...

[ادامه مطلب...]

ششمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 94/10/20 رأس ساعت 16 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید. 1-مقرر گردید اعضاء هیأت مدیره حداکثر تا روز چهارش...

[ادامه مطلب...]

  پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ 94/10/16 رأس ساعت 16 برگزار گردید. 1-مقرر گردید اعضای هیأت مدیره ذیل در خصوص امکان اجاره مکان جدید و ...

[ادامه مطلب...]

اولین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/9/7 رأس ساعت 16:30 در محل سازمان برگزار گردید، پایان جلسه ساع...

[ادامه مطلب...]

چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی در ساعت 16 مورخه 94/10/5تشکیل گردید. 1-مقرر شد ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور بازرسان ، هیأت رئیسه سازمان...

[ادامه مطلب...]

سومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی در ساعت 19 مورخه 94/9/28تشکیل گردید: 1-با توجه به ابهام در خصوص خزانه دار مقرر گردید رأی گیری مجدد صورت گیرد...

[ادامه مطلب...]

دومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه در تاریخ 94/9/14 رأس ساعت 19 برگزار گردید. اعضای گروه بر همدلی در جلسات تأکید کردند و مصوبات ...

[ادامه مطلب...]

دومین جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در تاریخ 94/9/26 در محل سازمان برگزار گردید و موارد زیر مطرح گردید: ساعت شروع جلسه 10صبح 1...

[ادامه مطلب...]

اولین جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی کرمانشاه در تاریخ 94/9/12 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل گردید و موارد ذیل مطرح شد: در ابتدای جلسه بنا به د...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوچهاردهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، در روز شنبه 94/8/16 رأس ساعت 16/30 در محل سازمان برگزارگردید و موارد ذیل مطرح ...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوسیزدهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/7/25 رأس ساعت 16/30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدو یازدهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/7/11 رأس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-...

[ادامه مطلب...]

جلسه پنجاه و دوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/8/9 رأس ساعت 17 برگزار گردید و موارد ذیل مطرح گردید: 1-با توجه ب...

[ادامه مطلب...]

جلسه پنجاه و یکم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/7/9 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-درخو...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و نهم هیئت رئیسه سازمان در روز شنبه 94/6/14 رأس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-در خصوص درخواست آقای علی باولینی مالک ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیئت رئیسه سازمان در تاریخ 94/6/5 رأس ساعت 10 صبح در محل سازمان تشکیل شد و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-بحث بیمه در خصوص ب...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و ششم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/5/15 رأس ساعت 10 صبح برگزار و موارد ذیل مطرح گردید: 1-با توجه به شرایط فعلی ک...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهل و چهارم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/4/11 رأس ساعت 11 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه چهل و سوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز پنج شنبه 94/4/4 رأس ساعت 10.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل م...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوهشتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/31 راس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-درخ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدوهفتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/24 راًس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گرد...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدوششم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/5/17 راس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدوپنجم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/5/10 رآس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید قرارداد...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدو سوم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/4/13 رأس ساعت 19 با دستور کار ذیل برگزار گردید: 1-تصمیم گیری در خصوص م...

[ادامه مطلب...]

  جلسه یکصدو دوم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز شنبه 94/3/23 رأس ساعت 16.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گر...

[ادامه مطلب...]

  جلسه چهل و دوم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/3/21 رأس ساعت 8.30 صبح در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: ...

[ادامه مطلب...]

جلسه چهلم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/2/31 رأس ساعت 10 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید مطابق مب...

[ادامه مطلب...]

  جلسه سی و نهم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان  در روز پنج شنبه 94/2/24 رأس ساعت 10/30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید...

[ادامه مطلب...]

جلسه یکصدم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز شنبه 94/2/19 رأس ساعت 17 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-نامه شورای مرکزی نظام...

[ادامه مطلب...]

جلسه سی و هفتم هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز پنج شنبه 94/2/10 رأس ساعت 10.30 در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید: 1-مقرر گردید ...

[ادامه مطلب...]

صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content