نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه امور حرفه ای
 |   |  شنبه 12 آذر 1401 00:39:50
 

1 مهندس حسن کرمی 2 ...

[ادامه مطلب...]

دوازدهمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/3/30 از ساعت 17 و با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل آغاز شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و به شرح ذیل مصوب ...

[ادامه مطلب...]

  یازدهمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/3/23 با حضور اعضاء ذیل از ساعت 17 آغاز شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید: ...

[ادامه مطلب...]

دهمین جلسه کمیسیون در تاریخ 95/3/9 رأس ساعت 17 و با شرکت امضاء کنندگان ذیل آغاز شد.در این جلسه موارد زیر مصوب شد: 1-مقرر شد که به منظور بهره برداری ب...

[ادامه مطلب...]

نهمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/2/26 رأس ساعت 17 و با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل شد. در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بررسی شد: 1-دستورال...

[ادامه مطلب...]

هشتمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/2/19 رأس ساعت 14 و با حضور امضاء کنندگان زیر آغاز شد. در این جلسه پیشنهادات زیر بررسی و مصوب شد: 1-مقرر ...

[ادامه مطلب...]

هفتمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/2/12 رأس ساعت 17 و با حضور امضاء کنندگان زیر شروع شد. در این جلسه پیشنهادات زیر مطرح و مصوب گردید: 1-ظرف...

[ادامه مطلب...]

ششمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/2/5 با حضور امضاء کنندگان زیر رأس ساعت 17 آغاز شد. در این جلسه موضوعات ذیل بحث و تصمیم گیری شد: 1-نامه ش...

[ادامه مطلب...]

پنجمین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در تاریخ 95/1/29 و رأس ساعت 17 شروع شد. در این جلسه موارد زیر تصویب شد: 1-نامه شماره 8183/2/1 مورخ 94/12/3 ریاست محت...

[ادامه مطلب...]

چهارمین جلسه کمیسیون حرفه ای در تاریخ 95/1/22 رأس ساعت 16 با حضور 10 نفر از اعضاء شروع شد. در این جلسه موارد ذیل تصویب گردید: 1-مقرر گردید جلسات ...

[ادامه مطلب...]

سومین جلسه کمیسیون امور حرفه ای در مورخه 94/12/20 رأس ساعت 13:30 در محل سازمان با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات ...

[ادامه مطلب...]

دومین جلسه کمیسیون در تاریخ شانزدهم اسفندماه نودوچهار با حضور هفت نفر از اعضاء کمیسیون برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و تصویب گردید: 1-با توج...

[ادامه مطلب...]

اولین جلسه کمیسیون حرفه ای در تاریخ یازدهم اسفندماه نودوچهار با حضور نه نفر از اعضاء کمیسیون برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و مصوب گردید: 1-جل...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content