02
 به اطلاع می رساند با توجه به اجباری شدن دوره HSE برای ورود به حرفه و ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال بکار مھندسی در پایه اجرا برای رشته ھای عمران ومعماری؛ مقتضی است جھت ثبت نام به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمایید.