20
از مهندسین ناظر رشته معماری که تمایل دارند در شهرستان قصر شیرین فعالیت نمایند درخواست می شود با همراه داشتن اصل و کپی پروانه اشتغال و مهر مهندسی خود سریعا به امور شهرستان های سازمان مراجعه نمایند.