25
قابل توجه دفاتر مهندسی و اعضاء محترم :با توجه به مصوبه هیآت مدیره مورخ98/10/14 در خصوص دفاتر مهندسی مقرر گردید که دفاتر،جهت ساماندهی تا پانزدهم بهمن ماه اعضای دفاتر را طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به سازمان معرفی نمایند.