26

اطلاع میرساند گواهینامه دوره های ذیل آماده می باشد لطفا جهت دریافت آن به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمایید :

1- دوره اجرای ساختمانهای فولادی .

2- مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه-نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ( ورود به حرفه ) .

3- نکات اجرایی سازه های فولادی1 – نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ( ورود به حرفه)