31

گواھی نامه دوره ھای زیر آماده می باشد لطفا جھت دریافت آن به واحد اموزش مراجعھ نمایید.

 ١-دوره معماری زمینه گرا در بافتھا

 ٢ -دوره آسانسور وپله ھای برقی

 ٣ -دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان١

 ۴ -دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان١

 ۵ -دوره بکارگیری استانداردھا ومقررات ملی در ساختمان