10
به اطلاع می‌رساند گواھی‌نامه دوره ھایHSE کد ٧-٨١١ که در مورخ ٢۵ اردیبھشت ماه در محل دانشگاه رازی و مورخ ٢۶ اردیبھشت ماه در محل دانشگاه رازی برگزار گردیده ' آماده می باشد لطفا جھت دریافت آن به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایید .