01

١ -دوره بھسازی خاک (طراحی ٣ به ٢ عمران) در تاریخ ٧ الی ٩ تیر ماه در محل دانشگاه رازی

 ٢ -دوره مصالح ساختمانی و استانداردھای مربوطه (ورود به حرفه اجرا) در تاریخ ١١ و ١٢ تیر ماه در محل جھاد دانشگاھی

 ٣ -دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (ورود به حرفه اجرا) در تاریخ ١٨ و ١٩ تیر ماه در محل جھاد دانشگاھی

 ۴ -دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان ١ (ورود به حرفه اجرا) در تاریخ ١٧ تیر ماه در محل جھاد دانشگاھی