06

به اطلاع می رساند دوره مصالح ساختمانی و استانداردھای مربوطه ( ورود به حرفه) در تاریخ ١١ و ١٢ تیر در محل جھاد دانشگاھی برگزار میگردد.

به اطلاع می رساند دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار ( ورود به حرفه ) در تاریخ ١٨ و ١٩ تیر در محل جھاد دانشگاھی برگزار میگردد.

به اطلاع می رساند دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان١ (ورود به حرفه ) در تاریخ ١٧ تیر در محل جھاد دانشگاھی برگزار میگردد.

به اطلاع می رساند دوره چیلر وبرج ھای خنک کن ( ارتقاءپایه ٢ به ١ مکانیک ) در تاریخ ٢٠ و ٢١ تیر در محل دانشگاه رازی برگزار میگردد.