09
به اطلاع می رساند دوره نکات اجرایی سازه ھای فولادی ١- نکات اجرایی سازه ای بتن مسلح ١ (ورود به حرفه) در تاریخ ٢٣ و ٢۴ تیر ماه در محل جھاددانشگاھی برگزار میگردد