10

به اطلاع می رساند گواھی‌نامه دوره‌ھای زیر آماده می باشد لطفا جھت دریافت آن به واحد آموزش مراجعه نمایید.

 ١-دوره آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط وقراردادھای ساخت

 ٢ -دوره معماری پایدار و روشھای صرفه جویی انرژی در ساختمان