01
احتراما به اطلاع می رساند دوره تاسیسات برقی ساختمان هاي بلند( ارتقا پایه2به1 رشته برق) در تاریخ اعلام شده قبلی برگزار نمیگردد و در تاریخ جدید  30آبان و 1آذرماه در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازي برگزار میگردد