04

یکصدو دوازدهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه 94/9/15 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

درخواست یکی از دوستان که از مهندسین مکانیک و ناظرین گاز می باشند، مبنی بر ( حذف li از نقشه های گاز کشی ساختمان های مسکونی و تجاری) مورد بحث قرار گرفت و نتیجه آنکه چون مبحث 17 مبنای تصمیم گیری می باشد، پس نمی توان در خصوص حذف آن نظر داد. اما ممکن است در ویرایش جدید مبحث 17 این موضوع دیده شود.