نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اعضا هیات مدیره


نام و نام خانوادگی:نورالدین زارعی
 سمت: رئیس سازمان

رشته : عمران
           

 

نام و نام خانوادگی:محمد ملکی

سمت:نائب رئیس اول

رشته:نقشه برداری


 

نام و نام خانوادگی : فرهاد حسن بیگی

سمت: نائب رئیس دوم

رشته : عمران

 

 

نام و نام خانوادگی:پیمان اسماعیلی

سمت:دبیر

رشته : برق


 

نام و نام خانوادگی:علی اصغر همتی

سمت:خزانه دار


رشته: برق


           

 
  نام و نام خانوادگی: جواد اسفندیاری

سمت:عضو

رشته:عمران

     
     
نام و نام خانوادگی:رامک حمیدی جو
 
سمت:عضو

رشته: عمران
 
نام و نام خانوادگی:کاوه کمالی

سمت:عضو


رشته : معماری
 

نام و نام خانوادگی:فائزه طاهری
           
سمت:عضو
 
رشته : معماری

 

نام و نام خانوادگی: سعید مرادی


سمت:عضو

رشته:شهرسازی


 

 

نام و نام خانوادگی:طیب حیدری

سمت:عضو

رشته: نقشه برداری

 

          

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد موحدنیا

سمت:عضو
 
رشته:عمران
 

 
نام و نام خانوادگی: فرناز خامین همدانی

سمت:عضو

رشته : برق