نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اعضا شورای انتظامی

نام و نام خانوادگی:علیرضا شهبازی

سمت:رئيس
 
نام و نام خانوادگی: ایرج نوروزی نیا

سمت: نایب رئیس شورا
نام و نام خانوادگی:علی اشرف کرمی
سمت: عضو حقوقدان
 
 نام و نام خانوادگی : محسن ناجی پور

سمت: عضو شورا