نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مصوبات هیات مدیره


مصوبات صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره مورخ 1403/3/05

مصوبات صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 09:21 تعداد بازدید:11


مصوبات صد و چهارمین جلسه هیات مدیره ( عادی ) برگزار شده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹

مصوبات صد و چهارمین جلسه هیات مدیره ( عادی ) برگزار شده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ 05:28 تعداد بازدید:633


مصوبات صد و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم برگزار شده در تاریخ 1402/07/06

مصوبات صد و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم برگزار شده در تاریخ 1402/07/06

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ 02:26 تعداد بازدید:416


مصوبات نود و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم برگزار شده در تاریخ 1402/6/11

مصوبات نود و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم برگزار شده در تاریخ 1402/6/11

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 11:32 تعداد بازدید:340


مصوبات نود و نهمین جلسه هیات مدیره ( فوق العاده ) برگزار شده در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴

مصوبات نود و نهمین جلسه هیات مدیره ( فوق العاده ) برگزار شده در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 11:35 تعداد بازدید:302


مصوبات صد و یکمین جلسه هیات مدیره ( عادی ) برگزار شده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۰۱

مصوبات صد و یکمین جلسه هیات مدیره ( عادی ) برگزار شده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۰۱

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 11:39 تعداد بازدید:300


مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_05_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_05_1402

تاریخ : 1402/06/06 21:28 تعداد بازدید:434


متمم مصوبات هیئت مدیره مورخ07_05_1402

متمم مصوبات هیئت مدیره مورخ07_05_1402

تاریخ : 1402/05/22 21:26 تعداد بازدید:325


مصوبات هیئت مدیره مورخ 14_05_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 14_05_1402

تاریخ : 1402/05/22 21:29 تعداد بازدید:339


مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_05_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_05_1402

تاریخ : 1402/05/22 21:32 تعداد بازدید:405


مصوبات هیئت مدیره مورخ 24_04_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 24_04_1402

تاریخ : 1402/05/13 09:57 تعداد بازدید:352


مصوبات هیئت مدیره مورخ 07_05_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 07_05_1402

تاریخ : 1402/05/13 10:00 تعداد بازدید:393


مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_04_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_04_1402

تاریخ : 1402/04/23 15:40 تعداد بازدید:440


مصوبات هیئت مدیره مورخ 06_03_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 06_03_1402

تاریخ : 1402/03/21 09:08 تعداد بازدید:442


مصوبات هیئت مدیره مورخ 20_03_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 20_03_1402

تاریخ : 1402/03/21 09:10 تعداد بازدید:540


مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_02_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_02_1402

تاریخ : 1402/02/11 08:01 تعداد بازدید:609


مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_01_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_01_1402

تاریخ : 1402/01/28 08:20 تعداد بازدید:262


مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_01_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_01_1402

تاریخ : 1402/01/28 08:24 تعداد بازدید:344


مصوبات هیئت مدیره مورخ 26_01_1402

مصوبات هیئت مدیره مورخ 26_01_1402

تاریخ : 1402/01/28 08:27 تعداد بازدید:451


مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_01_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_01_1401

تاریخ : 1402/01/11 14:43 تعداد بازدید:480


مصوبات هیئت مدیره مورخ 06_12_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 06_12_1401

تاریخ : 1401/12/07 22:18 تعداد بازدید:574


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_10_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_10_1401

تاریخ : 1401/10/25 12:47 تعداد بازدید:593


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 26_09-1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 26_09-1401

تاریخ : 1401/10/16 22:00 تعداد بازدید:485


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 10_10_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 10_10_1401

تاریخ : 1401/10/16 22:02 تعداد بازدید:639


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 12_09_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 12_09_1401

تاریخ : 1401/09/21 11:03 تعداد بازدید:436


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_09_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_09_1401

تاریخ : 1401/09/21 11:05 تعداد بازدید:574


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 05_09_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 05_09_1401

تاریخ : 1401/09/07 20:22 تعداد بازدید:516


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_08_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_08_1401

تاریخ : 1401/09/01 18:06 تعداد بازدید:454


خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_08_1401

خلاصه مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_08_1401

تاریخ : 1401/08/24 12:02 تعداد بازدید:473


مصوبات هیئت مدیره مورخ 16_07_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 16_07_1401

تاریخ : 1401/08/01 14:32 تعداد بازدید:451


مصوبات هیئت مدیره مورخ 23_07_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 23_07_1401

تاریخ : 1401/08/01 14:35 تعداد بازدید:478


مصوبات هیئت مدیره مورخ 30_07_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 30_07_1401

تاریخ : 1401/08/01 14:37 تعداد بازدید:562


مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_06_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 19_06_1401

تاریخ : 1401/06/22 20:27 تعداد بازدید:553


مصوبات هیئت مدیره مورخ 05_06_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 05_06_1401

تاریخ : 1401/06/11 19:30 تعداد بازدید:513


مصوبات هیئت مدیره مورخ 29_05_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 29_05_1401

تاریخ : 1401/06/04 22:27 تعداد بازدید:468


مصوبات هیئت مدیره مورخ 01_05_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 01_05_1401

تاریخ : 1401/05/02 20:23 تعداد بازدید:548


مصوبات هیئت مدیره مورخ 25_04_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 25_04_1401

تاریخ : 1401/04/27 12:58 تعداد بازدید:456


مصوبات هیئت مدیره مورخ 04_04_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 04_04_1401

تاریخ : 1401/04/20 19:49 تعداد بازدید:410


مصوبات هیئت مدیره مورخ 18_04_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 18_04_1401

تاریخ : 1401/04/20 19:51 تعداد بازدید:477


مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_03_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 28_03_1401

تاریخ : 1401/03/28 21:10 تعداد بازدید:562


مصوبات هیئت مدیره مورخ 31_02_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 31_02_1401

تاریخ : 1401/03/07 23:37 تعداد بازدید:515


مصوبات هیئت مدیره مورخ 24_02_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 24_02_1401

تاریخ : 1401/02/25 16:13 تعداد بازدید:528


مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_02_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_02_1401

تاریخ : 1401/02/18 08:23 تعداد بازدید:506


صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10_02_1401

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10_02_1401

تاریخ : 1401/02/15 23:34 تعداد بازدید:474


مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_01_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 17_01_1401

تاریخ : 1401/01/27 21:34 تعداد بازدید:436


مصوبات هیئت مدیره مورخ 20_01_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 20_01_1401

تاریخ : 1401/01/27 21:35 تعداد بازدید:502


مصوبات هیئت مدیره مورخ 27_01_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 27_01_1401

تاریخ : 1401/01/27 21:38 تعداد بازدید:577


مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_01_1401

مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_01_1401

تاریخ : 1401/01/11 00:00 تعداد بازدید:602


مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_12_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 21_12_1400

تاریخ : 1400/12/22 00:11 تعداد بازدید:606


مصوبات هیئت مدیره مورخ 14_12_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 14_12_1400

تاریخ : 1400/12/17 16:42 تعداد بازدید:498


مصوبات هیئت مدیره مورخ 07_12_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 07_12_1400

تاریخ : 1400/12/10 22:09 تعداد بازدید:529


مصوبات هیئت مدیره مورخ 30_11_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 30_11_1400

تاریخ : 1400/12/02 20:54 تعداد بازدید:529


مصوبات هیئت مدیره مورخ 23_11_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 23_11_1400

تاریخ : 1400/11/24 12:46 تعداد بازدید:565


مصوبات هیئت مدیره مورخ 16_11_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 16_11_1400

تاریخ : 1400/11/17 11:40 تعداد بازدید:510


مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_11_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 09_11_1400

تاریخ : 1400/11/10 08:23 تعداد بازدید:589


مصوبات هیپت مدیره مورخ 04ـ11ـ1400

مصوبات هیپت مدیره مورخ 04ـ11ـ1400

تاریخ : 1400/11/05 14:33 تعداد بازدید:511


مصوبات هیئت مدیره مورخ 02_11_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 02_11_1400

تاریخ : 1400/11/03 11:46 تعداد بازدید:502


مصوبات هیئت مدیره مورخ 25ـ10ـ1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 25ـ10ـ1400

تاریخ : 1400/10/26 09:32 تعداد بازدید:501


مصوبات هیئت مدیره مورخ 18ـ10ـ1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 18ـ10ـ1400

تاریخ : 1400/10/19 14:21 تعداد بازدید:535


مصوبات هیئت مدیره مورخ 11_10_1400

مصوبات هیئت مدیره مورخ 11_10_1400

تاریخ : 1400/10/12 07:49 تعداد بازدید:550