نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اطلاعیه مهم در رابطه با تحویل پروانه اشتغال پس از صدور در سامانه سپامک به سازمان

طلاعیه مهم در رابطه با تحویل پروانه اشتغال پس از صدور در سامانه سپامک به سازمان

اعضای گرامی سازمان
با توجه به اینکه تمامی امور مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی در سامانه سپامک انجام می شود الزامی است هر یک از اعضای محترم (حقیقی و حقوقی) که اقدام به اخذ پروانه در سامانه می‌نمایند نسخه ای از پروانه صادره را جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه سینا در اسرع وقت به سازمان ، واحد دفاتر ارائه نمایند.
یادآوری می گردد در صورت عدم ارائه پروانه اشتغال از سوی هر یک از اعضای محترم مسئولیت عدم بروزرسانی اطلاعات در سامانه سینا بر عهده عضو محترم خواهد بود.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0